Technická podpora

Od zámeru až po realizáciu

Spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s. je vašim partnerom od zámeru až po realizáciu. Ku každému projektu pristupujeme individuálne s cieľom nájsť optimálne technické, environmentálne a ekonomické riešenie s ohľadom na požiadavky investora.

  • statické výpočty a posúdenia stability nevystužených a vystužených svahov a násypov (cestných alebo železničných); komplexné posúdenia vrátane vplyvu HPV a seizmicity
  • výpočty únosnosti a sadania podložia svahov a násypov vrátane konsolidačného sadania a návrhu potrebných opatrení pre elimináciu vplyvov konsolidácie
  • výpočty, návrhy a posúdenia gabionových múrov (interná, externá a celková stabilita, únosnosť a sadanie vrstevnatého podložia v základovej škáre gabiónu)
  • výpočty, návrhy a posúdenia MSEW - mechanicky stabilizovaných zemných stien)
  • MKP analýza fáz výstavby cestných a železničných násypov, určenie optimálnej skladby a miery zhutnenia zemín násypu
  • výpočty podloží (simulované zaťažovacie skúšky FEM metódou) pod cestami, železnicami a plochami s dopravným zaťažením (haly, manipulačné plochy, parkoviská, odstavné plochy atď.); pre I. - VI. triedu dopravného zaťaženia - výsledkom je návrh skladby podložia, ktorá zabezpečí dosiahnutie požadovaných hodnôt Edef2 na zemnej pláni cestného telesa; návrhy podvalového podložia
  • optimalizácia návrhu geosyntetických materiálov na základe výsledkov statiky: geotextílie, výstužné geomreže, výstužné geokompozity atď.

 

Návrhové softvéry:

Návrhové softvéry vyvinuté spoločnosťou Tensar International TensarPave a TensarSoil predstavujú jedinečné a výkonné softvéry, ktoré pomáhajú projektantom rýchlo a jednoducho vytvoriť návrh stabilizovaných podkladových vrstiev a vystužených oporných konštrukcií. Preddefinované oporné systémy umožňujú ušetriť projektantom drahocenný čas potrebný na výpočet konštrukcie.

TensarPave

Výpočtový program TensarPave umožňuje projektantom rýchlo a jednoducho vytvoriť návrh stabilizovanej podkladovej vrstvy s využitím geomreží Tensar TriAx. 


TensarSoil

Výpočtový program TensarSoil umožňuje projektantom vypracovať návrh vystužených oporných múrov a vystužených strmých svahov.

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.