Geologický prieskum

Spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s. poskytuje komplexné služby v oblasti geofyzikálneho prieskumu, inžnierskej geológie a hydrogeológie vo všetkých etapách prieskumu:

GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM

 • získavanie podrobných informácií o horninovom prostredí (smer a intenzita prúdenia podzemnej vody, zloženie, homogenita, tektonika horninového prostredia, mapovanie telesa zosuvu a priebehu šmykových plôch
 • mapovanie stavu a hĺbkových príčin vzniku porúch povrchov vozoviek, stav a homogenita násypov
 • stav telesa hrádze, určenie mocnosti dnových sedimentov
 • mapovanie tesnosti skládok odpadov a šírenia kontaminačného mraku
 • mapovanie antropogénnych objektov skrytých pod povrchom - siete, staré základy, nádrže, prekryté skládky odpadov
 • archeologický prieskum

INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM

 • prieskum a zhodnotenie základových pôd pod všetkými občianskymi a priemyselnými stavbami
 • prieskum pre návrh sanačných opatrení v zosuvných oblastiach
 • posúdenie vhodnosti pre výber lokalít vhodných pre vybudovanie skládok odpadov

HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM

 • vyhľadávanie zdrojov pitnej a úžitkovej vody
 • vŕtanie studní
 • stanovenie ochranných pásiem vodných zdrojov

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.