Geofyzika

Aplikovaná inžinierska geofyzika predstavuje súbor nedeštruktívnych prieskumných metód, ktoré slúžia na získavanie informácií o stavbe a časových zmenách geologického prostredia. Nami poskytované služby sú zamerané na využívanie kombinácie tzv. geoelektrických metód, medzi ktoré patrí najmä odporová tomografia, vertikálna elektrická sondáž, spontánna polarizácia, dipólové elektromagnetické profilovanie a georadar.

Výhody geofyzikálneho prieskumu:

 • nedeštruktívne získanie informácií
 • vysoká hustota, resp. detail získaných informácií
 • hĺbkový dosah
 • rýchlosť realizácie
 • energetická nezávislosť
 • využitie v náročných terénnych podmienkach
 • pri aktívnej súčinnosti s inžiniersko-geologickým a hydrogeologickým prieskumom umožňuje značnú úsporu nákladov v oblasti prieskumných prác
 • schopnosť pomocou detailných informácií včas identifikovať skryté riziká spojené s geologickým prostredím 

Oblasti využitia geofyzikálneho prieskumu:

 • geotechnika, resp. stavebníctvo – získavanie podrobných informácií o horninovom prostredí (smer a intenzita prúdenia podzemnej vody, zloženie, homogenita, tektonika horninového prostredia, mapovanie telesa zosuvu a priebehu šmykových plôch)
 • cesty – mapovanie stavu a hĺbkových príčin vzniku porúch povrchov vozoviek, stav a homogenita násypov
 • vodohospodárske stavby – stav telesa hrádze, určenie mocnosti dnových sedimentov
 • mapovanie antropogénnych objektov skrytých pod povrchom – siete, staré základy, nádrže, prekryté skládky odpadov
 • archeologický prieskum

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.